پروتکل ارتباطی CAN پروژه مهندسی برق

پروژه آشنایی با پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو توسط محمدرضا نقاش زاده و زیر نظر دکتر آیتی در دانشگاه…