پارک کوه سنگی مشهد مهندسی فضای سبز

پروژه پارک کوه سنگی مشهد با مساحت تقریبی ۱۰۰ هکتاراز پروژه های بزرگ در حال اجرای منظر کشوراست . این سایت در…