واگذاری میادین میوه و تره بار نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه واگذاری میادین میوه و تره بار به مدیریت محلات توسط علی اقبالیان و نظارت دکتر محمدرضا طالبی نژاد تحت عنوان گزارش…