مستندنگاری پروژه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

مستندنگاری پروژه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب از مجموعه مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران هست که در سال ۱۳۹۴ تهیه شده…