مدیریت پروژه های نرم افزاری مدیریت و حسابداری

استفاده از سیستم مدیریت ارزش بدست آمده برای مدیریت پروژه های نرم افزاری مقدمه کوئنتین فلمینگ و ژوئل کاپلمن که از مدیران…