پروفيل نگار پروژه مهندسی برق

در صنعت حمل و نقل بر اثر تنش های فیزیکی و تغییرات شیمیایی ،اجسام از فرم اولیه خود خارج شده و گاهی…