بررسی روند آفرینش و خلق یک اثر در معماری مقالات مهندسی معماری

مقدمه: انسان به واسطه انسان بودن، نیازمند آفرینش است؛ نیازمند کشف رموز طبیعت و دست یابی به مفاهیمی است که آفرینش او…