پروژه طرح شهرسازی ۵ نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

نمونه کارهای پروژه طرح شهرسازی ۵ یا همون کارگاه آماده سازی زمین رو که توسط دانشجویان در دانشگاه های مختلف انجام شده…