کیفیت طراحی روستایی نقشه، طرح، پروژه معماری

این پروژه اطلاعاتی رو درباره شناخت معایب روستا انجام داده و مواردی که برای طراحی روستا نیاز هست که یک معمار رعایت…