میدان شهرداری زابل نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

یک نمونه پروژه شناخت و تحلیل فضای شهری، که در رابطه با محدوده میدان شهرداری شهر زابل در بهار ۱۳۹۰ انجام شده…