پروژه روستای دریکنده نقشه، طرح، پروژه معماری

پروژه روستای دریکنده واقع در شهرستان بابل در استان مازندران می باشد که مربوط به پروژه روستا 2 بوده و به صورت…