پروژه روستا برگ جهان نقشه، طرح، پروژه معماری

پروژه روستا برگ جهان که در شهرستان شمیرانات در بخش لواسانات استان تهران واقع است توسط دانشجویان دو دانشگاه مختلف تهیه شده…