پروژه روستا افجه نقشه، طرح، پروژه معماری

پروژه روستا افجه که در شهرستان شمیرانات در بخش لواسانات استان تهران واقع است توسط دانشجویان دو دانشگاه مختلف را در قالب…