تحلیل تنش در مخازن CNG با استفاده از نرم افزار انسیس پروژه مهندسی مکانیک

باتوجه به این که ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر عظیم گاز در رتبه دوم کشورهای جهان قرار دارد استفاده از گاز…