مطالعات بررسی امکان تأمین آب نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه بررسی امکان تأمین آب درازمدت تهران در واقع گزارش مدلسازی طرح جامع آب می باشد که در قالب پروژه های موضوعی…