مواد تنظیم کننده رشد گیاهی مهندسی کشاورزی

به منظور بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای شاهانی این پژوهش در دو سال متوالی…