کتاب سرمایه گذاری روی کارکنان مدیریت و حسابداری

در دورانی که بهسازی مدام تنها گزینه ای است که در برابر سازمان هایی وجود دارد که می خواهند در دنیای تغییرات…