شبکه Profibus مقالات مهندسی برق

پروتکل Profibus در سه بخش PA ، DP و FMS برای دستیابی و غلبه بر نیازهایکنترل صنعتی توسط چند شرکت آلمانی و…