طرح جامع شهر جدید پرند نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

ویرایش دوم ضوابط و مقررات بازنگری طرح جامع شهر جدید پرند یا همان طرح توسعه و عمران پرند که در سال ۱۳۸۵…