جزوه پرستاری در بحران پزشکی

جزوه پرستاری در بحران فوریت‌ها و حوادث غیرمترقبه که توسط دکتر فریدخت یزدانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تهیه شده…