پایان نامه تشخيص خودرو پایان نامه مهندسی برق

عنوان پایان نامه : تشخیص خودرو و استخراج پارامترهای حرکتی آن در تصاویر ویدئویی بزرگراهها پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق-الکترونیک چکیده:…