بيستمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران همایش و آزمون و دانشگاه

انجمن کامپیوتر ایران با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و…