کتاب شیمی و تکنولوژی چرم سایر کتاب های مهندسی

کتاب شیمی و تکنولوژی چرم در هفت فصل به موضوعات مختلف پوست و چرم سازی و فرآیندهای مربوط به آن می پردازد…