پیاده سازی بلادرنگ پایان نامه مهندسی برق

پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728  مقطع : کارشناسی ارشد مخابرات سیستم چکیده: کدک صحبت استاندارد G.728 ، يک…