بهبود کیفیت زیبایی محیطی نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پیوست فرهنگی فاز یک پارک ملی چهل بازه با رویکرد بهبود کیفیت زیبایی محیطی که توسط سمیرا پنجه باشی تهیه شده است…