آسیب شناسی وضعیت موجود پروژه های احداثی شهرداری تهران خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

آسیب شناسی وضعیت موجود پروژه های احداثی شهرداری تهران و پیشنهاد چهارچوب اولویت بندی پروژه های نیمه تمام به عنوان یکی از…