هوش مصنوعی مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی عوامل هوشمند: ماهیت عوامل، کامل یا غیر از آن، تنوع محیطی و جانوران نمایشی حاصل از انواع عوامل مورد بحث…