گفتمان زبان معماری جدید و قدیم مقالات شهرسازی

شکل گیری بافت های تاریخی و قدیمی بر اساس نوع همنشینی لایه هاست. لایه های پیشین همواره امکان بروز لایه های پسین…