اولين كنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي همایش و آزمون و دانشگاه

اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۳ تا ۱۸ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه…