کتاب هرس و آرایش رز کتاب های کشاورزی و فضای سبز

کتاب هرس و آرایش رز نوشته مهین مظاهری که توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران منتشر شده است را به صورت…