نیمکت های شهری مقالات شهرسازی

نیمکت های شهری در صورتی که از طراحی مطلوبی برخوردار باشند و در مکان مناسبی نصب شوند، می توانند به کانون اصلی…