اصول و مبانی مدیریت سازمان‌ها مدیریت و حسابداری

تعریف سازمان: گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل…