اطلس گاو های نژادهای ایران و جهان مهندسی کشاورزی

اطلس گاو های نژادهای ایران و جهان که توسط جمعی از نویسندگان و زیر نظر دکتر سیروس اشیدری دانشیار دانشگاه تهران تهیه…