نقش و عملکرد فروشگاه شهروند نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه تحلیل نقش و عملکرد فروشگاه شهروند در فرآیند مشتری مداری توسط تیمور مرجانی، هادی افراسیابی و حمیدرضا محملی ابیانه و نظارت…