نقش تحقیقات بازار در فرایند طراحی محصول مهندسی صنایع

زمانی که از فرایند طراحی صحبت می شود ساختاری سلسله مراتبی به نظر می رسد که عموما به صورت فازهای مترتب پیش…