پروژه شهرسازی اسلامی نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه شهرسازی اسلامی گفتاری پیرامون کلان نظریه شهرسازی عبادت محور توسط محسن رفیعیان تحت عنوان گزارش شماره ۳۱۳ مرکز مطالعات و برنامه…