کتاب اجرائیات شهرداری کتاب های شهرسازی

کتاب اجرائیات شهرداری (پلیس ساختمان) از سری منابع آموزشی شهرداری است که توسط دکتر شهاب عباس زاده تهیه شده است و فایل…