طرح جامع نسیم شهر نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع نسیم شهر یا همان طرح ساختاری – راهبردی نسیم شهر توسط مهندسین مشاور معماری، شهرسازی و سازه آبان و با همکاری…