باتری های سازگار با محیط زیست مهندسی محیط زیست

باتری های سازگار با محیط زیست در باتری های هوا-لیتیوم، اکسیژن هوا با لیتیم ترکیب شده و تشکیل پراکسید لیتیم می دهد…