پروژه مهندسی برق

نرم افزار STM32cubeMX نرم افزار STM32CUBEIDE توسط شرکت ST در تاریخ 23/4/2019 منتشر شد. STM32CUBE مجموعه نرم افزارهایی است  که به جهت…