نرم افزار surfer دانلود و آموزش نرم افزار

شنایی ابتدایی با محیط سورفر در کل سورفر دارای ۲ محیط work sheet و plot document است. محیط work sheet برای وارد…