نرم افزار ایرانی طراحی هواپیما دانلود و آموزش نرم افزار

یک مدتی است که داشتم بر روی نوشتن نرم افزار برای طراحی هواپیما کار میکردم ، هرچند پروژه مسکوت ماند اما به…