سیستم انتخاب واحد دانشگاه مهندسی کامپیوتر

هدف از این پروژه این است که تمامی نیازهای دانشجویان جهت انتخاب واحد دانشگاه که قبلا به صورت دستی انجام می شد…