نمودار تأخیر زمانی مقالات مهندسی مکانیک

در این مقاله به بررسی اثر عایق تغییر فاز دهنده در کاهش مصرف سالانه انرژی ساختمان پرداخته شده است. برای این منظور…