محمدرضا کلهر هنر

میرزا محمدرضا،فرزندمحمدرحیم بیگی،درسال۱۲۴۵هجری قمری درکوهپایه های زاگرس حوالی جنوب کرمانشاه دیده به جهان گشود.پدرش سرداروسردسته ی سواره فوج کلهر وبرادرش نوروز علی…