نگارگری مکتب تبریز و مکتب گورکانی هند هنر

در پی دست کشیدن دربار صفوی از حمایت گسترده خود از هنر، نگارگری تبریز روبه افول نهاد و برخی از هنرمندان دربار…