ادوات کشاورزی مهندسی کشاورزی

– لند لولر موارد کاربرد: – تسطیح اراضی و آماده نمودن زمین برای عملیات کاشت و آبیاری – ترمیم ناهمواریهای ناشی از…