جزوه درس اصول و مبانی مدیریت رضائیان مدیریت و حسابداری

جزوه درس اصول و مبانی مدیریت دکتر علی رضائیان