مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

کتاب مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها از سری منابع آموزشی شهرداری می باشد که توسط عبدالرضا عباس زاده، شهاب عباس زاده…