کتاب مقدمه ای بر یادگیری الکترونیک کتاب های کامپیوتر و گرافیک

کتاب مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی نوشته محمود بابایی که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است را به…